Beautiful Loser - Season 1 Episode 10

How would you rate this episode?

Beautiful Loser