Beautiful Loser - Season 1 Episode 4

How would you rate this episode?

Beautiful Loser