Bondi Rescue - Season 12, Episode 2

How would you rate this episode?

Bondi Rescue