Bondi Rescue - Season 16, Episode 6

How would you rate this episode?

Bondi Rescue