Bondi Rescue - Season 2, Episode 2

How would you rate this episode?

Bondi Rescue