Bondi Rescue - Season 3, Episode 10

How would you rate this episode?

Bondi Rescue