Bondi Rescue - Season 3, Episode 11

How would you rate this episode?

Bondi Rescue