Bondi Rescue - Season 6, Episode 13

How would you rate this episode?

Bondi Rescue