Bondi Rescue - Season 6, Episode 14

How would you rate this episode?

Bondi Rescue