Bondi Rescue - Season 8, Episode 7

How would you rate this episode?

Bondi Rescue