Bondi Rescue - Season 9, Episode 5

How would you rate this episode?

Bondi Rescue