Csi: Miami - Season 9, Episode 4

How would you rate this episode?

Csi: Miami