Fargo - Season 4, Episode 3 - Raddoppiario

How would you rate this episode?

Fargo