Freshly Picked With Simon Toohey - Season 1, Episode 15

How would you rate this episode?

Freshly Picked With Simon Toohey