Freshly Picked With Simon Toohey - Season 3, Episode 5

How would you rate this episode?

Freshly Picked With Simon Toohey