Killjoys - Season 4, Episode 10 - Sporemageddon

How would you rate this episode?

Killjoys