Killjoys - Season 4, Episode 5 - Greening Pains

How would you rate this episode?

Killjoys