Killjoys - Season 4, Episode 6 - Baby, Face Killer

How would you rate this episode?

Killjoys