Killjoys - Season 5, Episode 1 - Run, Yala, Run

How would you rate this episode?

Killjoys