Messy Goes To Okido - Season 1, Episode 47 (Snowflakes)

How would you rate this episode?

Messy Goes To Okido