Posh Frock Shop - Season 1, Episode 22

How would you rate this episode?

Posh Frock Shop