Shute ShieldRnd 4: Gordon vs Warringah Rats

How would you rate this episode?

Shute Shield

Shute Shield catch up