Tashi - Season 1, Episode 14 - Tashi & The Tiny Tyrant

How would you rate this episode?

Tashi