Tashi - Season 1, Episode 19 - Tashi & The Mountain Of White Tigers

How would you rate this episode?

Tashi