Tashi - Season 1, Episode 20 - Tashi & The Beanstalk

How would you rate this episode?

Tashi