Tashi - Season 1, Episode 29 - Tashi & The Sky Pirates

How would you rate this episode?

Tashi