Total Wipeout - Season 2, Episode 10 (The Awards Show)

How would you rate this episode?

Total Wipeout