Two Broke Girls - Season 1, Episode 16

How would you rate this episode?

Two Broke Girls