Two Broke Girls - Season 1, Episode 17

How would you rate this episode?

Two Broke Girls