Two Broke Girls - Season 2, Episode 3

How would you rate this episode?

Two Broke Girls