Two Broke Girls - Season 6, Episode 6

How would you rate this episode?

Two Broke Girls