Zero Hour - Thu 16 Jun, season 3 episode 3

How would you rate this episode?

Zero Hour