Classic Countdown - Season 1, Episode 8 (1982)

How would you rate this episode?

Classic Countdown