Rick Stein's Taste Of The Sea - Season 1 Episode 2

How would you rate this episode?

Rick Stein's Taste Of The Sea