Beautiful Loser - Season 1 Episode 1

How would you rate this episode?

Beautiful Loser