Beautiful Loser - Season 1 Episode 5

How would you rate this episode?

Beautiful Loser