Bondi Rescue - Season 10, Episode 13

How would you rate this episode?

Bondi Rescue