Bondi Rescue - Season 11, Episode 8

How would you rate this episode?

Bondi Rescue