Bondi Rescue - Season 14, Episode 4

How would you rate this episode?

Bondi Rescue