Bondi Rescue - Season 15, Episode 2

How would you rate this episode?

Bondi Rescue