Bondi Rescue - Season 2, Episode 9

How would you rate this episode?

Bondi Rescue