Bondi Rescue - Season 4, Episode 12

How would you rate this episode?

Bondi Rescue