Bondi Rescue - Season 8, Episode 11

How would you rate this episode?

Bondi Rescue