Bondi Rescue - Season 9, Episode 1

How would you rate this episode?

Bondi Rescue