Bondi Rescue - Season 9, Episode 2

How would you rate this episode?

Bondi Rescue