In My Shoes: China - Season 1, Episode 5 (Tian Chang)

How would you rate this episode?

In My Shoes: China