Bondi Rescue - Season 9, Episode 15

How would you rate this episode?

Bondi Rescue