Csi: Miami - Season 9, Episode 3

How would you rate this episode?

Csi: Miami