Killjoys - Season 4, Episode 7 - O Mother, Where Art Thou?

How would you rate this episode?

Killjoys