Posh Frock Shop - Season 1, Episode 19

How would you rate this episode?

Posh Frock Shop